تریدینگ هاوس، شبکه اجتماعی ترید

تریدینگ هاوس نخستین شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه ترید و بازارهای مالی.